Taiwan 2007

Taipie – Hsinchu – Sun Moon Lake – Puli – Chiayi – Mt.Alishan – Tainan – Kaohsiung – Pingtung – Taitung – Hualien – Yehliu – Jiufen
10-16/12/2007